داخلیدنیای دیجیتالشماره 29شیرینی وقنادی

دراپ وان ارائه دهنده خدمات برندهای مطرح شیرینی و شکلات

معرفی استارت آپ دراپ وان

ﺳﻔﺎرش آﻧﻠﺎﯾﻦ ﮐﯿﮏ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﻬﺮان با دراپ وان

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دراپ وان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در استان ﺗﻬﺮان از ﺗﯿﺮ ﻣﺎه 96 در حیطه ﺳﻔﺎرش آﻧﻠﺎﯾﻦ ﮐﯿﮏ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﻬﺮان، ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻫﺎي ﻟﺎزم از وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل آﻏﺎز ﮐﺮد.

موفق ترین استارت آپ های حوزه صنایع غذایی پذیرای انواع سفارش کیک و شیرینی

این استارتاپ هم اکنون به عنوان یکی از موفق ترین استارت آپ های حوزه صنایع غذایی پذیرای انواع سفارش کیک و شیرینی از بیش از 15 برند مطرح به سراسر استان تهران است. مجیدی، مدیرعامل شرکت دراپ‌وان در گفت و گو با نشریه نگاشته از اهداف راه اندازی این استارت آپ می گوید.

به گفته وی با توجه به روزهای پرمشغله وجود یک همراه جهت تهیه شیرینی و کیک و ایجاد حال خوب احساس می شود، موقعیتی ایجاد شد تا افراد بتوانند ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ در وب ﺳﺎﯾﺖ دراپ وان از شیرینی محبوب و برند مورد علاقه شان بهره مند شوند.

 ﺷﻌﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ با عنوان ارﺳﺎل ﺷﺎدي

وی در ادامه با بیان اینکه  ﺷﻌﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ با عنوان ارﺳﺎل ﺷﺎدي ﯾﺎ ﻫﻤﺎن Delivery of Happiness ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن ﯾﺎدآور شود، افزود: از آنجایی ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﯾﮏ اﯾﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

دراپ وان محصول را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﮐﺲ و ﺑﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ارﺳﺎل می کند

دراپ وان اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﺎش و رﺷﺪ ﺧﻮد ﮐﺮد تا در نهایت اکنون اﻓﺘﺨﺎر ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻬﺮان را دارد و تمامی ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي مطرح حیطه شیرینی و شکلات با ﭘﯿﮏ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ و آﻣﻮزش دﯾﺪه دراپ وان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﮐﺲ و ﺑﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا