آردآردسازانشماره 71شماره65غلاتگزارشگندم

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ نحوه مصرف آرد

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آرد ﺧﻮﺷﻪ ﻓﺎرس ﻣﻄﺮح ﮐﺮد

ﻣﻬﺮزاد ﺟﻤﺸﯿﺪي، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آرد ﺧﻮﺷﻪ ﻓﺎرس و رئیس انجمن آسیابان منطقه خاورمیانه و آفریقا و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران سوئیس، روز دوم ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﯾﺮان ﮔﺮﯾﻦ در ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺟﺬاب ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﺛﯿﺮات ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺼﺮف آرد و ﺗﻐﯿﯿﺮ  رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ.

اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم واﻗﻌﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وي، ﺗﺮس و   ﻧﮕﺮاﻧﯽ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﺠﻮم ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺿﺮوري اﺳﺖ و در  ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ، ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن ﻋﺎدت و اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻨد .

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ نحوه مصرف آرد

از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮي وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ به عنوان فرصتی برای برخی صنایع به ويژه استارت آپ‌ها ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮوش ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮك ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ در اﯾﺮان از 200ﻫﺰار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺳﺎل ﺑﻪ  300 ﺗﺎ  500  ﻫﺰار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ 96 درﺻﺪ ﻓﺮوش در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ.

وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺳﺎل 2016 ﻣﺼﺮف آرد روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ  رویکرد مثبت و قابل تاملی نیز داشته و ﻣﺼﺮف آرد ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ رﺷﺪ 5 ﺗﺎ 7 ﺑﺮاﺑﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ

آرد ﺧﻮﺷﻪ ﻓﺎرس در ﺳﺎل  2019ﺣﺪود 600  دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام داﺷﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ  10.7 k رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬا از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام، ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪي را ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﻓﺮاﮐﻮوﯾﺪ، ﺻﻨﻌﺖ آرد، ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪي در ﺣﻮزه ﭘﺨﺖ ﻧﺎن  ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف آرد رو ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ13 میلیون و 500 ﻧﻔﺮ دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪه ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻧﺎن در  اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد وجود نداشت.

آرد دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻي ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﺟﻤﺸﯿﺪي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ آرد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: آرد  دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻي ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ در ﮔﻮﮔﻞ  ﺑﻪ ﺳﻮي  ﮐﺎﻻي   B to C  ﺷﺪن در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ؛  ﻟﺬا در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺤﺘﻮاي ﯾﮏ ﮐﺎﻻ B to C روي ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ. همچنین حساسیت بیشتر مـصرف‌کنندگان به محور سلامت و تغییر سبک زندگی  و عادات آنان باعث شده  عرضه آرد از مدل B2B به مدل B2C  تمایل یافته و تغییراتی در زنجیره (عرضه و تقاضا ) ایجاد نمایند.

 

وي درﺑﺎره اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:  اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﭘﺮ ﺑﺤﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ  ﮐﺮوﻧﺎ اﻣﯿﻨﺖ  ﻏﺬاﯾﯽ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮد، ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺧﯿﺮ،  اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ در زﻣﺮه ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري روﺑﻪ رو ﮐﺮده اﺳﺖ. لذا کشورهای تامین کننده گندم با الویت قراردادن امنیت غذایی خود و با تعیین قوانین و مقررات و تعرفه‌های خاص، صادرات خود را محدود کرده‌اند .

 

وي در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آرد را ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺠﺎرت و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوش ﺟﻠﺐ ﮐﺮد، ﻧﮑﺘﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا