تکنولوژی سیلوشماره 52گفتگوگندممعرفی تکنولوژی

اﯾﺪه ﭘﮋوﻫﺎن؛ اوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ و اجرای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي هوشمند ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ

در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺪه ﭘﮋوﻫﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ:

شرکت ایده پژوهان به مدیریت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺳﺎﻣﺎن (موسس و مدیرعامل از نوابغ و مخترعان کشور)، ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در زمینه سیلو و صنعت آرد می توان به ﺗﻮﻟﯿﺪ و اجرای سیستم مانیتورینگ دﻣﺎ، رطوبت و سنجش سطح غله موجود در کندوها اشاره نمود. علاوه بر موارد فوق، تیم تحقیق و توسعه شرکت با بهره گیری از دانش روز دنیا و افراد متخصص موفق به بازخوانی و مانیتورینگ سیستم های دمایی اجرا شده در سیلوها توسط شرکت های خارجی و همچنین راه اندازی و بازخوانی دستگاه سنجش ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ گندم (NIR) گردیده است. ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﺑﺎرز دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آن ﺑﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﻮﺷﻨﮓﭘﻮر (ﮐﯿا) ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺪه ﭘﮋوﻫﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وي سیستم مانیتورینگ سیلو متشکل از دو بخش اصلی سخت افزار و نرم افزار می باشد که طراحی و تولید سخت افزار تحت نظارت مستقیم دکتر محمدحسن سامان بوده و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه، حاصل تلاش های شبانه روزی تیم برنامه نویسی شرکت به مدیریت مهندس نازنین بازرگانیان می باشد. این سیستم قدرتمند از مزایای بسیاری برخوردار بوده که آن را نسبت به سایر سیستم های موجود متمایز گردانیده است.

خصوصیات و توانایی های سیستم مانیتورینگ سیلو

  • سخت افزار تولید داخلی
  • سخت افزار وایرلس (بدون نیاز به کابل کشی)
  • برخورداری از نرم افزار با نسخه فارسی
  • دسترسی آسان و شبانه روزی به سیستم مانیتورینگ از طریق وب
  • امکان گزارشگیری و مشاهده داده های ذخیره شده در سیستم از تمام نقاط دنیا
  • رفع ایرادهای احتمالی در سیستم در کمترین زمان ممکن
  • آموزش کامل استفاده از نرم افزار زیر نظر مسئول فنی شرکت
  • راهنمای کامل استفاده از نرم افزار به صورت تصویری
  • پشتیبانی 24 ساعته و آنلاین

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺪه ﭘﮋوﻫﺎن ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

خانم مهندس کیا در این خصوص اظهار کرد:

خدمات و پشتیبانی به صورت آنلاین جهت نرم افزار مانیتورینگ و سخت افزار، چنانچه مشکل جدی در سیستم به وجود آید که به صورت غیر حضوری قابل رفع نباشد به محض اعلام مشکل از جانب مشتریان محترم، واحد پشتیبانی آماده اعزام تیم فنی به سراسر نقاط ایران جهت عیب یابی و رفع مشکل می باشد.

شرکت این اطمینان را به مشتریان خود می دهد که به مدت 10 سال کلیه محصولات خود را مشمول خدمات پس از فروش نموده و بدین ترتیب کیفیت محصول خود را تضمین می نماید. این در حالی است که قیمت محصولات این شرکت در مقایسه با نمونه های خارجی آن بسیار مقرون به صرفه می باشد.

وي در اداﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد: در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي واردﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﺮﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬا ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺪه ﭘﮋوﻫﺎن در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﺣﺴﺎس اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺑﺎزار اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ رﻗﺒﺎي ﺧﻮد در ﺻﺪر ﺟﺪول ﺑﺪرﺧﺸد.

خانم مهندسﮐﯿﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي ﻗﻮي در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻏﻠﺐ در ﺣﻮزه ﻧﻔﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ارﺑﯿﻞ ﻋﺮاق، ﻋﻤﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد، ﮔﻔﺖ: ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﮐﺸﻮر، اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻄﺢ ﺳنج ﺑراي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان

خانم مهندسﮐﯿﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺪه ﭘﮋوﻫﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺞ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﭘﯿﺸﺮو ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺞ مطابق ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﯾﻢ. صاحبان سیلوها و کارخانه های تولیدی آرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از زﻣﺎن دﻗﯿﻖ و ﻣﯿﺰان ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﺳﯿﻠﻮﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ میزان گندم موجود در هر کندو را با توجه به خصوصیات ﮔﻨﺪم ذخیره شده ﻫﻤﭽﻮن آبی/دﯾﻤﯽ ﺑﻮدن، رﻃﻮﺑﺖ ذاﺗﯽ ﮔﻨﺪم و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﯿﻔﯽ آن اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ذخیره سازی نمایند. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﻠﻮﻫﺎي ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ﺳﻮﯾﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻼت اﻋﻢ از داﻣﯽ و روﻏﻨﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده دارد.

درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﺻﻔﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي؛ ﺷﺎﺧﺼﻪاي ﺑﺎرز ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻄﺢﺳﻨﺞ اﯾﺪه ﭘﮋوﻫﺎن

وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه نزدیک به ﺻﻔﺮ اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﭘﺲ از ﺣﺪود 8 ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪاوم ﺑﺮ روي اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه و ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻣﮑﺮر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺗﻼش اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز ﮐﺴﺮي در ﻣﯿﺰان ﮔﻨﺪم انباشته در ﺳﯿﻠﻮﻫﺎ دارد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﯿﻠﻮداران در ﺧﺼﻮص اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ذخیره شده آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

مدﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺪه ﭘﮋوﻫﺎن ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از اﻧﺮژي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ارزان و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﺑﻬﺮه وري ﺗﻮﻟﯿﺪ را از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود: ﺗﯿﻢ ﻗدرتمند اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و پویا در ﭘﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن آردداران/ﺗﮏ ﻣﺎﮐﺎرون، ﺳﯿﻠﻮي رﻫﺒﺮ و ﺳﯿﻠﻮي ﺷﺮﮐﺖ آرد ﺳﺎﺣﻞ ﻗﻮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ از ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮيﻫﺎي واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿق و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده اند.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا